ข่าวสารและกิจกรรม

ขั้นตอนการออกปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา2558

ขั้นตอนการปฏิบัติในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม ปีการศึกษา 2558

ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2559

1.ประชุมเพื่อรับเอกสารรายงานตัว,ใบประเมินผลนักศึกษา

และฟังบรรยายก่อนการออกปฏิบัติงานจริง

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม  2559

2.ลงทะเบียน ในรายวิชาออกปฏิบัติงานจริง

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม  2559

เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องแล็ป

3.วันออกปฏิบัติงานจริง

(ระหว่างปฏิบัติงาน)

 

วันที่ 1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2559

(เตรียมจัดทำบทความทางวิชาการและโปสเตอร์เพื่อนำเสนอ)

4.อาจารย์นิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ

ภายในเดือน กรกฎาคม 2559

(แจ้งวันที่เข้านิเทศอีกครั้งตามสาขาวิชาต่างๆ)

5.วันนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงาน

(จัดนิทรรศการการแสดงผลงานและประกวดผลงานดีเด่น)

วันที่ 8 สิงหาคม – 16 สิงหาคม 2559

(ทางสาขาวิชาจะกำหนดวันนำเสนออีกครั้ง)

6.นำส่งบทความทางวิชาการ 2 ชุด(ส่งสาขาวิชาและศูนย์สหกิจศึกษาฯในฉบับแก้ไขจากการนำเสนอแล้ว)

ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559

*ติดต่อศูนย์สหกิจศึกษาฯ 053-819-962

Read More

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

สถานประกอบการ

อ่านข่าวทั้งหมด

ทุนการศึกษา

อ่านข่าวทั้งหมด